Serviceeftersyn for din sikkerheds skyld

Vi imødekommer dig med et smil og har altid viljen til at være ekstra fleksible, hvis det skulle blive nødvendigt. Det kalder vi god service, mens serviceeftersyn er noget helt andet og i flere tilfælde er lov- og regelmæssigt påkrævet.

Hvordan i praksis?

Det påhviler den enkelte ejer af den/de pågældende installationer at overholde lovgivningen om regelmæssige eftersyn. Men bruger du os til installationen, sørger vi automatisk for det hele. Vi registrerer direkte på den givne installation og internt i vores kvalitetssystem, hvornår den skal efterses. Når tiden nærmer sig for dette, kontakter vi dig og aftaler en passende dato til formålet.

Overordnet er det Sikkerhedsstyrelsen i Danmark, der udstikker retningslinjerne for serviceeftersyn. Nedenfor kan du blive klogere på hvilke og hvorfor, de er så vigtige:

Eftersyn af køleanlæg og varmepumper

Et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel, der kategoriseres farlig, skal efterses mindst en gang årligt. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene til at udføre kontrolopgaver på det pågældende anlæg. Eftersynet omfatter gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr og foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen skal sikre, at køleanlægget ikke udgør nogen fare. 

Eftersyn af brand- og sikringstekniske anlæg

Som udgangspunkt skal der føres regelmæssigt tilsyn med de sikkerhedsforanstaltninger, der er opsat for at advare, så liv redes og ulykkens omfang begrænses materielt. Fx i forbindelse med brand i en offentlig institution eller inden for industri og erhverv, hvor mange mennesker arbejder og færdes. Det er Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, der udstikker retningslinjerne for såvel projektering, installation og vedligeholdelse af følgende:

  • ABA - Automatisk brandalarmanlæg
  • ABV - Automatisk brandventilation
  • AVA - Automatisk varslingsanlæg ved brand
  • ABDL - Automatisk branddørslukning
  • AIA – Automatisk Indbrudsalarmanlæg
  • Sikkerhedsbelysning

Eftersyn af brand- og sikringstekniske anlæg

Hos BE Installationer står vi med vores ISO-certificering i fx AIA, TVO og ADK registreret under Forsikring & Pension (F&P). Det betyder, at en forsikret virksomhed i et forsikringsspørgsmål ved fx indbrud kan stille med den påkrævede installationserklæring. Et dokument, som beviser korrekt sikringsniveau samt korrekt opsætning og service af alarmanlægget. Læs evt. mere her

forsikring og pension
 

Eleftersyn – en del af huseftersynsordningen (tilstandsrapport)

Hovedformålet med det lovpligtige eleftersyn, der er en del af huseftersynsordningen, er at beskytte køber og sælger imod udfordringer i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Eftersynet kortlægger, om elinstallationerne er lovlige og funktionsdygtige iht. de krav, der var gældende, da de blev udført eller ændret. Herunder de sikkerhedsmæssige krav i forbindelse med beskyttelse imod elektrisk stød og brand. Alt dokumenteres i en elinstallationsrapport, der konkluderer i hvilket omfang, bygningens elsinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.

 

Elsyn – et salgs- og købsfremmende eftersyn vedr. lejligheder

Denne service er et frivilligt eftersyn og meget populær i forbindelse med handel af ejerlejligheder og andelsboliger. For disse er undtaget den lovpligtige (siden 2012) huseftersynsordning ved hushandel. Med et elsyn afsløres det, hvorvidt elinstallationerne er lovlige og sikre – og prisen dermed i orden.

 

Landbrugseftersyn

På foranledning af forsikrings- & pensionsselskaber foretages et eleftersyn af såvel driftsbygninger, som beboelse. Dette skal både ses forebyggende og som en forsikringsmæssig fordel for ejeren. Frekvensen af et eleftersyn aftales individuelt og dokumenteres i et skema, der gennemgår de hyppigst forekommende fejlkilder til brand og driftsstop på landbrugsejendomme

 

Kontrol af forsamlingslokaler

Ethvert forsamlingslokale, der er beregnet til flere end 150 personer (fx skoler, idrætshaller, biografer og restauranter), skal hvert andet år udføre kontrol af de elektriske installationer samt nød- og panikbelysning. Denne kontrol skal forebygge ulykker og kan ske på egen hånd efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer. Med mindst to års mellemrum skal kontrollen dog foretages af en autoriseret elinstallatør som os, hvilket skal dokumenteres i en såkaldt elsikkerheds-attest, der efterfølgende opsættes et synligt sted i forsamlingslokalet. Derudover skal attesten udfyldes online på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, så myndigheden sikrer sig, at loven er fulgt.

 

Love og regler om el – vil du vide mere?

Få det fulde overblik på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.